pronúncia: IPA: /obɾiˈɣat/    

Traduções em tcheco:

 • děkuji   
  (verb, Interjection  )
 • díky   
  (Interjection  )
 • děkuji ti   
  (Interjection  )
 • děkuji vám   
  (Interjection  )

Frases semelhantes no dicionário português tcheco. (3)

muito obrigadaděkuji mnohokrát
muito obrigadomockrát děkuji; děkuji mnohokrát
obrigadadíky; děkuji vám; děkuji ti; děkuji

    Mostrar declinação

Exemplos de frases com "obrigado", memória de tradução

add example
O disposto no n.o ‧ não implica que as autoridades competentes sejam obrigadas a supervisionar outras actividades das instituições de pagamento para além da prestação dos serviços de pagamento enumerados no anexo e das actividades enumeradas na alínea a) do n.o ‧ do artigo ‧.oOdstavec ‧ neznamená, že by od příslušných orgánů bylo vyžadováno provádění dohledu nad jinými obchodními činnostmi platebních institucí než poskytováním platebních služeb uvedených v příloze a činnostmi uvedenými v čl. ‧ odst. ‧ písm. a
Tendo em conta todas as precedentes considerações , importa responder à primeira questão que , na falta de regulamentação comunitária específica , cabe aos Estados-Membros determinar as regras e os métodos de arredondamento dos montantes do IVA , estando estes Estados obrigados , no momento desta determinação , a respeitar os princípios em que assenta o sistema comum deste imposto , nomeadamente , o da neutralidade fiscal e o da proporcionalidade .S ohledem na výše uvedené je třeba na první otázku odpovědět tak , že při neexistenci zvláštní právní úpravy Společenství přísluší členským státům , aby stanovily pravidla a metody zaokrouhlování částek DPH , přičemž jsou tyto státy povinny při tomto stanovení dodržovat zásady , na kterých spočívá společný systém této daně , zejména zásady daňové neutrality a proporcionality .
Obrigado, senseiDěkuji, sensei
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, obrigado a todos pela qualidade dos vossos discursos dentro da diversidade das vossas opiniões.Pane předsedající, dámy a pánové, jsem vám všem vděčný za vaše kvalitní příspěvky, ve kterých zaznělo široké spektrum názorů.
Muito obrigado a todos, e espero que amanhã possamos contar com o apoio que nos permita levar por diante este importante relatório.Děkuji všem a doufám, že zítra budeme mít dostatečnou podporu, abychom prosadili tuto důležitou zprávu.
Quarto travessão a Comissão é obrigada a respeitar as disposições do regulamento do Conselhoque dáaplicaçãoàdecisãorelativaaosistema de recursospróprios das Comunidades , asquaisprevêem , nomeadamente , queos Estados-Membrosdevemcreditarosrecur-sos próprios nas contas abertas em nome da Comissãoatravésdeduodécimos mensais . Ver igualmente a resp osta da Comissão ao ponto 15 .Čtvrtá odrážka Komise je povinna dodržovat ustanovení nařízení Rady , kterým se provádí rozhodnutí o systému vlastních zdrojů Společenství , v němž se výslovně uvádí , že členské státy poukazují vlastní zdroje na účet vedený najméno Komise každý měsíc ve výšijedné dvanáctiny .
Isso é tudo, ObrigadoTo je vše, děkuji
Obrigado por tudoDíky za všechno
Obrigado, Contra- mestreDíky, bocmane
Obrigado por terem vindoDěkuju, že jste přišli
Obrigada, MirandaDíky, Mirando. “
Os membros do Conselho de Administração, os membros dos Comités e do Fórum, os peritos e funcionários e outro pessoal da Agência estão obrigados, mesmo após a cessação das suas funções, a não revelar informações do tipo abrangido pelo sigilo profissionalOd členů správní rady, členů výborů a fóra, odborníků a od úředníků a ostatních zaměstnanců agentury se požaduje i po ukončení jejich povinností, aby neprozradili informace, na které se vztahuje závazek profesního tajemství
Obrigado, senhor.ObrigadoDěkuji vám, pane
Obrigada pelos tomatesDíky za to rajče
Sim. obrigado, BillJo, díky, Bille!
Os Estados-Membros vêem-se obrigados a encetar negociações separadas relativamente a assuntos que, em larga medida, são da competência da Comunidade.Členské státy jsou nuceny vstupovat do jednání o otázkach, které ve většině případů spadají do pravomoci Společenství.
Os Estados ACP, os Estados-Membros e a Comunidade ficam obrigados a adoptar as medidas necessárias à aplicação da presente decisão, cada um na medida em que lhe diz respeitoStáty AKT, členské státy a Společenství se zavazují v rozsahu své působnosti přijmout opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí
Obrigado, senhorDěkuji, pane
Obrigada por ligarDíky, že jsi zavolala
Seremos nós obrigados a aceitar alimentos contaminados, ainda que a contaminação esteja abaixo dos níveis máximos, a fim de apoiar a economia japonesa?Budeme povinni mít kontaminované potraviny, i když je kontaminace nižší než maximální limity, abychom podpořili japonské hospodářství?
Obrigado, SharonDěkuji, Sharon
Quando o montante da quotização à produção de base for inferior ao montante máximo referido no no ‧ do artigo ‧o ou quando o montante da quotização B for inferior ao montante máximo referido no no ‧ desse artigo, eventualmente ajustado em conformidade com o no ‧ do mesmo artigo, os fabricantes de açúcar ficam obrigados a pagar aos vendedores de beterraba a diferença entre o montante máximo da quotização em causa e o montante da quotização a cobrar, à razão de ‧ % desta diferençaPokud je dávka ze základní výroby nižší než maximální částka podle čl. ‧ odst. ‧ nebo pokud je dávka B nižší než maximální částka podle čl. ‧ odst. ‧, v případě potřeby upravená podle čl. ‧ odst. ‧, musí výrobci cukru uhradit prodejcům cukrové řepy ‧ % rozdílu mezi maximální částkou příslušné dávky a částkou skutečně uloženou k úhradě
Obrigado pelas gentis palavrasDíky, Henry, za tvůj obdivuhodný projev
Obrigada, JoanDěkuju ti, Joan
Obrigado, ReverendoDěkujeme Vám, reverende Whitley
Mostrando página 1. Encontradas 18203 frase sentenças correspondentes obrigado.Encontrada em 2,778 ms.Memórias de tradução são criados por humanos, mas alinhados por computador, que pode causar erros. Eles vêm de muitas fontes e não são verificados. Ser avisado.