Traduções em polonês:

  • Dzień Kobiet   

Exemplos de frases com "Dia Internacional da Mulher", memória de tradução

add example
Hoje, dia em que debatemos o relatório da senhora deputada Mariya Nedelcheva, dia em que assinalamos o 100.o aniversário do Dia Internacional da Mulher, é chegado o momento de, finalmente, aqui na Europa, fazermos acompanhar as nossas palavras de acções.Kiedy omawiamy sprawozdanie pani poseł Nedelchevej dzisiaj, w setną rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet, najwyższa pora, byśmy wreszcie wprowadzili nasze słowa w czyny.
(DE) Senhora Presidente, o centenário do Dia Internacional da Mulher constitui um bom motivo para celebrarmos, agradecermos e continuarmos a lutar.(DE) Pani Przewodnicząca! Setna rocznica Międzynarodowego Dnia Kobiet stanowi doskonały moment do świętowania, wyrażenia podziękowań i dalszej walki.
Estou muito satisfeita com a aprovação da presente Resolução sobre o centenário do Dia Internacional da Mulher.Wyrażam ogromne zadowolenie z powodu przyjęcia przedmiotowej rezolucji w setną rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet.
No dia em que assinalamos o Dia Internacional da Mulher, manifesto o meu apoio aos princípios enunciados no relatório sobre a igualdade entre mulheres e homens - 2010.na piśmie - (RO) W dniu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, wyrażam poparcie dla zasad przedstawionych w sprawozdaniu w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2010.
Comemorando-se hoje o centenário do Dia Internacional da Mulher, votei contra a nomeação do Senhor Harald Wögerbauer, porque não há mulheres suficientes no Tribunal de Contas Europeu.Dziś obchodzimy setną rocznicę ustanowienia Światowego Dnia Kobiet i dlatego zagłosowałam przeciwko nominacji pana Haralda Wögerbauera, ponieważ w Trybunale Obrachunkowym zasiada za mało kobiet.
Como pode a sociedade valorizar e proteger as mulheres como seres únicos e excepcionais, como as portadoras da vida, quando consideramos o Dia Internacional da Mulher como um resquício socialista?Jak społeczeństwo może wartościować i chronić kobiety jako szczególne i wyjątkowe istoty, nosicielki życia, skoro uważamy Międzynarodowy Dzień Kobiet za postsocjalistycznego kaca?
(FI) Senhora Presidente, neste Dia Internacional da Mulher, vale a pena analisar como é que, na prática, a igualdade é implementada na Europa.(FI) Pani Przewodnicząca! W tym Międzynarodowym Dniu Kobiet warto sprawdzić, jak w rzeczywistości realizuje się równouprawnienie w Europie.
Pela minha parte, continuarei a lutar para alcançar essa igualdade e, enquanto ela não existir, continuará a existir o Dia Internacional da Mulher.Będę nadal walczyć o równouprawnienie, a Międzynarodowy Dzień Kobiet będzie istnieć dopóty, dopóki tego nie osiągniemy.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, assinalamos hoje o centésimo aniversário da celebração, pela primeira vez, do Dia Internacional da Mulher.Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! W dniu dzisiejszym upływa sto lat od czasu, kiedy pierwszy raz świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet.
Bem no dia internacional da mulherDokładnie w dzień kobiet
Neste dia simbólico em que celebramos o centenário do Dia Internacional da Mulher, eu poderia reproduzir quase palavra a palavra o que foi dito o ano passado, de tal maneira os combates continuam a ser os mesmos.W tym symbolicznym dniu, podkreślającym stulecie Międzynarodowego Dnia Kobiet, mógłbym nieomal słowo w słowo powtórzyć to, co powiedziano rok temu, ponieważ walka trwa nadal.
No Dia Internacional da Mulher também devemos afirmar que estes debates que têm lugar à quinta-feira à tarde merecem, pelo menos, o nível de presenças que neste momento se regista aqui no Plenário.W Międzynarodowym Dniu Kobiet powinniśmy też powiedzieć, że te czwartkowe debaty zasługują co najmniej na taką sama frekwencję, jaką mamy na naszej obecnej sesji planarnej.
Senhor Presidente, hoje celebramos o Dia Internacional da Mulher e passaram 15 anos desde que foi estabelecida a plataforma das Nações Unidas para os direitos das mulheres.Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Mija też 15 lat od czasu ustanowienia platformy działania ONZ na rzecz równouprawnienia płci.
Dado que hoje se comemora o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, estes dados deviam fazer-nos parar para reflectir e, esperemos bem, também para agirmos no futuro a nível europeu e a nível internacional.Ponieważ obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet, powinno nas to skłonić do zatrzymania się, zastanowienia się i, miejmy nadzieję, również działania w przyszłości na szczeblu europejskim, a także na szczeblu międzynarodowym.
Finalmente, neste centésimo aniversário do Dia Internacional da Mulher, gostaria de dedicar algumas palavras aos direitos das mulheres na Turquia.I wreszcie dzisiaj, w stuletnią rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet, podzielę się kilkoma przemyśleniami na temat praw kobiet w Turcji.
Hoje, por ocasião do centésimo aniversário do Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de pugnar uma vez mais por uma melhor representação das mulheres no Parlamento turco.Dziś, w setną rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet, pragnę raz jeszcze zaapelować o lepszą reprezentację kobiet w tureckim parlamencie.
Tendo em conta a celebração do Dia Internacional da Mulher em ‧ de Março deuwzględniając obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w dniu ‧ marca ‧ r
Permitam-me que conclua, dizendo o seguinte: 100 anos depois da instituição do Dia Internacional da Mulher, nós, mulheres, não nos contentaremos com a simples hipocrisia.Na zakończenie pragnę powiedzieć jedną rzecz: 100 lat po ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Kobiet, kobiety nie zadowolą się dłużej pustymi słowami.
Votei a favor do presente relatório, aprovado nesta Câmara no dia em que comemoramos o centenário do Dia Internacional da Mulher.Głosowałem za przyjęciem omawianego sprawozdania, zaaprobowanego przez ten Parlament w dniu, w którym świętujemy setną rocznicę ustanowienia Dnia Kobiet.
Ainda há muitos grupos para os quais, apesar de uma boa legislação, a anti-discriminação não funciona: Roma, Ashkali e egípcios, as pessoas LGBT. Devemos também mencionar a igualdade dos géneros no Dia Internacional da Mulher.Nadal istnieje wiele grup, wobec których, pomimo dobrego ustawodawstwa, antydyskryminacja nie działa: Romowie, Aszkali i Egipcjanie, osoby obojga płci o orientacji homoseksualnej; w Międzynarodowym Dniu Kobiet powinniśmy również wspomnieć o równości płci.
Para comemorar o décimo aniversário da adopção do texto, que coincide com o Dia Internacional para Eliminação da Violência contra as Mulheres, os meus colegas e eu própria procurámos exprimir o empenho do Parlamento Europeu em promover os objectivos previstos na resolução, sobretudo por meio de medidas tomadas pela União Europeia.Aby upamiętnić dziesiątą rocznicę przyjęcia przedmiotowego dokumentu, przypadającą na Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, chciałabym wraz z moimi koleżankami i kolegami posłami wyrazić zobowiązanie Parlamentu Europejskiego do wspierania celów nakreślonych w rezolucji, przede wszystkim przez działania podejmowane przez Unię Europejską.
(IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de dedicar este Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres à memória de Anna Politkovskaya, jornalista e mulher que pagou com a vida o seu amor à verdade, e ainda às mulheres africanas envolvidas em conflitos e às muitas formas de sofrimento de mulheres na Europa, que passam frequentemente despercebidas.(IT) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Pragnę zadedykować ten Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet pamięci Anny Politkovskiej, dziennikarki i kobiety, która za swoje umiłowanie prawdy zapłaciła życiem, afrykańskim kobietom w krajach objętych konfliktem, a także licznym formom cierpienia doświadczanym przez kobiety w Europie, które często pozostają niezauważone.
Lanço um especial apelo aos homens - vejo que há vários entre nós neste momento - para que trabalhem connosco em parceria, a fim de garantir que os nossos ambiciosos objectivos possam ser alcançados e que, no futuro, o Dia Internacional da Mulher seja verdadeiramente um dia de celebração.Wzywam przede wszystkim mężczyzn - widzę, że jest ich tutaj kilku - by współpracowali z nami na zasadach partnerskich, aby zapewnić osiągnięcie naszych ambitnych celów po to, by w przyszłości ten Międzynarodowy Dzień Kobiet był naprawdę dniem godnym świętowania.
No dia em que comemoramos o centenário do Dia Internacional da Mulher, votamos dois relatórios que abordam os motivos pelos quais as mulheres continuam a ser, com demasiada frequência, marginalizadas e excluídas da sociedade.W dniu, w którym świętujemy setną rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet, głosujemy nad dwoma sprawozdaniami, które dotyczą przyczyn nadal zbyt częstej marginalizacji kobiet i ich wykluczenia społecznego.
O-‧/‧) apresentada por Eva-Britt Svensson, em nome da comissão FEMM, à Comissão: Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres (BO-‧/‧) zadane przez Evę-Britt Svensson, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (B
Mostrando página 1. Encontradas 1254946 frase sentenças correspondentes Dia Internacional da Mulher.Encontrada em 166,525 ms.Memórias de tradução são criados por humanos, mas alinhados por computador, que pode causar erros. Eles vêm de muitas fontes e não são verificados. Ser avisado.