Traduções em polonês:

  • resorpcja płodu   

Exemplos de frases com "reabsorção do feto", memória de tradução

add example
As reduções do peso do útero de coelhos fêmeas grávidas e no número de fetos vivos foram devidas ao aumento do número de reabsorções, aumento da perda pós-implantação e perda de ninhadas completas em ‧ de ‧ fêmeas grávidas, para níveis de exposição plasmática ‧ vezes superiores aos observados na clínicaU królików redukcja masy macicy samic ciężarnych i liczby żywych płodów była związana ze zwiększeniem liczby resorpcji, wzrostem liczby utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludzi
A mortalidade embriofetal foi evidente em ratos, sob a forma de redução significativa do número de fetos vivos, aumento do número de reabsorções, aumento da perda pós implantação e perda total de ninhadas em ‧ de ‧ fêmeas grávidas, para níveis de exposição plasmática ‧, ‧ vezes superiores aos observados na clínicaU szczurów śmiertelność zarodków i płodów przejawiała się istotnym zmniejszeniem liczby żywych płodów, zwiększoną liczbą resorpcji, wzrostem utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧, ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludzi
Nos estudos de toxicidade reprodutiva, verificou-se a incidência de perdas pós-implantação, reabsorções e atraso no peso corporal do feto em doses que não originaram toxicidade materna em estudos realizados no coelhoW badaniach nad toksycznością rozrodu u królików, u których stosowano dawki niewykazujące objawów toksycznych dla matek występowały straty poimplantacyjne, resorpcje i obniżenie przyrostów masy ciała płodów
A fertilidade desta primeira geração não foi afectada, tendo sido detectado aumento do número de reabsorções e diminuição do número de fetos viáveis nos animais tratados com a dose de ‧ mg/kg por diaPłodność w pokoleniu F‧ nie była zmieniona, ale zwiększyła się liczba resorpcji i zmniejszyła liczba żywych płodów po podaniu dawki ‧ mg/kg mc./dobę
Nos ratos, com exposições elevadas, foi observada toxicidade materna, toxicidade embriofetal (reabsorções), peso corporal do feto baixo, malformações da cauda e vértebras, ossificação reduzida (vértebras, esterno e falanges), e costelas e vértebras extra lombaresU szczurów, przy większej ekspozycji, obserwowano objawy toksyczności u ciężarnych samic, zarodka lub płodu (resorpcja), obniżenie masy ciała, wady ogona i kręgów, zaburzenie kostnienia (kręgi, segmenty mostka płodowego, paliczki) oraz dodatkowe kręgi lędźwiowe i żebra
No estudo de embriotoxicidade oral em coelhos, foi observada uma taxa de reabsorção mais elevada associada a toxicidade materna a ‧ mg/kg/dia (= ‧ vezes a exposição máxima humana após aplicação dérmica); o número médio de fetos vivos não foi afectadoW badaniach embriotoksyczności po podaniu królikom dawki doustnie, obserwowano wyższy współczynnik resorpcji mający wpływ na toksyczność u ciężarnych samic po podaniu dawki ‧ mg/kg mc./dobę (równe ‧-krotnemu maksymalnemu narażeniu człowieka po zastosowaniu na skórę); nie miało to wpływu na średnią liczbę żywych płodów
Com doses de ‧ UI/kg/dia e superiores, a administração repetida de lutropina alfa a ratas e coelhas grávidas causou diminuição da função reprodutiva, incluindo reabsorção dos fetos e discreto aumento de peso nas fêmeas com criasWielokrotne podawanie lutropiny alfa ciężarnym szczurom i królikom w dawkach ‧ j. m./kg/dobę i większych powodowało zaburzenia rozrodu, resorpcję płodów i zmniejszenie przyrostu masy ciała samic
As tiazidas afectam o mecanismo de reabsorção tubular renal dos electrólitos, aumentando directamente a excreção do sódio e cloro em quantidades aproximadamente equivalentesTiazydowe leki moczopędne wpływają na mechanizm reabsorbcji elektrolitów w kanalikach nerkowych, bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorków, w mniej więcej równych ilościach
O ácido ibandrónico inibe a perda acelerada do cálcio dos ossos (reabsorção óssea), e previne complicações ósseas e fracturas relacionadas com a disseminação de células cancerosas para o ossoJego działanie polega na hamowaniu zwiększonej utraty wapnia z kości (resorpcji kości) i w ten sposób zapobiega powikłaniom kostnym i złamaniom związanym w rozsiewem komórek nowotworowych do kości
A principal acção da ‧, ‧-dihidroxivitamina D‧ é o aumento da absorção intestinal de cálcio e de fosfato, assim como a regulação do cálcio sérico, da excreção renal de cálcio e de fosfato, e formação e reabsorção ósseasGłównym działaniem ‧, ‧-dihydroksycholekalcyferolu jest zwiększenie wchłaniania w jelitach, zarówno jonów wapniowych i fosforanowych, jak również regulacja stężenia wapnia w osoczu krwi, wydzielanie nerkowe wapnia i fosforanów, budowanie i resorpcja kości
Nos estudos a longo prazo em animais, o ácido zoledrónico inibe a reabsorção óssea sem afectar adversamente a formação, mineralização ou propriedades mecânicas do ossoW długookresowych badaniach na zwierzętach wykazano, że kwas zoledronowy hamuje resorpcję kości nie wpływając negatywnie na tworzenie, mineralizację oraz właściwości mechaniczne tkanki kostnej
A depuração renal do levetiracetam e do ucb L‧ é de ‧, ‧ e ‧, ‧ ml/min./kg., respectivamente, indicando que o levetiracetam é excretado por filtração glomerular com subsequente reabsorção tubular e que o metabolito primário é igualmente excretado por secreção tubular activa, além de ser excretado por filtração glomerularKlirens nerkowy lewetyracetamu i ucb L‧ wynosi odpowiednio ‧, ‧ ml/min/kg mc. i ‧, ‧ ml/min/kg mc., co wskazuje na to, że lewetyracetam jest wydalany na drodze filtracji kłębuszkowej z następową reabsorpcją kanalikową, oraz że jego główny metabolit jest również wydalany przez aktywne wydzielanie kanalikowe niezależnie od filtracji kłębuszkowej
InductOs pode provocar inicialmente reabsorção do osso trabecular circundanteInductOs może powodować pierwotną resorpcję otaczającej kości beleczkowatej
Após a interrupção do tratamento verifica-se uma reversão para os níveis patológicos anteriores ao tratamento, de elevada reabsorção óssea, associados à osteoporose pós-menopáusicaPrzerwanie leczenia powoduje powrót do patologicznych wartości sprzed leczenia, typowych dla zwiększonej resorpcji kostnej związanej z osteoporozą po menopauzie
Em ensaios de fase III, em comparação com o placebo, os marcadores bioquímicos de formação de osso (fosfatase alcalina específica do osso e propeptido C-terminal do procolagénio tipo I) aumentaram e os de reabsorção óssea (ligações cruzadas de C-telopéptido sérico e N-telopéptido urinário) diminuíram desde o terceiro mês até ao terceiro ano de tratamentoBadania fazy III, kontrolowane placebo wykazały zwiększenie biochemicznych markerów odbudowy kości (izoenzym kostny fosfatazy alkalicznej i C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I) oraz zmniejszenie markerów resorpcji kości (usieciowane C-telopeptyd w surowicy i N-telopeptyd w moczu) od trzeciego miesiąca leczenia aż do ‧ lat
Em ratos fêmeas que receberam intravenosamente uma vez por semana ‧, ‧ mg/kg/semana ou valores superiores, até ‧ semanas antes do acasalamento e por ‧ semanas após o acasalamento, foi observada redução no tamanho da ninhada e no número de nados vivos por ninhada, assim como um aumento nas reabsorções precoces por ninhadaPodawanie samicom szczurów cydofowiru raz w tygodniu dożylnie w dawce ‧, ‧ mg/kg mc./tydzień przez ‧ tygodni przed okresem godowym i przez ‧ tygodnie po okresie godowym, powodowało zmniejszenie liczby młodych w miocie i zmniejszenie liczby żywych urodzeń przypadających na jeden miot oraz zwiększenie liczby wczesnych resorpcji płodów przypadającej na jeden miot
Efeitos farmacodinâmicos A acção farmacodinâmica do ácido ibandrónico é a inibição da reabsorção ósseaDziałanie farmakodynamiczne Działanie farmakodynamiczne kwasu ibandronowego polega na hamowaniu procesu resorpcji kości
Mostrando página 1. Encontradas 1298083 frase sentenças correspondentes reabsorção do feto.Encontrada em 297,654 ms.Memórias de tradução são criados por humanos, mas alinhados por computador, que pode causar erros. Eles vêm de muitas fontes e não são verificados. Ser avisado.