pronúncia:    

Traduções em sueco:

 • frukt       
  (Noun  c, common gender) []
   
  del av växt innehållande frön och bildas i fortplantningssyfte
   
  En fullt utvecklad äggstock hos en växt, med eller utan andra delar av blomma eller skott förenade med den vid full mognad

Frases semelhantes no dicionário português sueco. (11)

fruta cristalizadacocktailbär
frutofrukt
fruto com caroçostenfrukt
fruto de sementekärnfrukt
fruto frescofärsk frukt
fruto secofrukt med skal
fruto tropicaltropisk frukt
legume de frutofruktgrönsak
legumes e frutos temporãosprimör
produto à base de frutosfruktprodukt
sumo de frutafruktsaft

    Mostrar declinação

Exemplos de frases com "fruta", memória de tradução

add example
As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité de Gestão das Frutas e dos Produtos Hortícolas FrescosDe åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker
Mantendo-se esta tendência, é provável que as empresas necessitem de mais trabalhadores sazonais nas regiões em que se cultivam frutas e produtos hortícolasOm denna trend fortsätter kommer företagens behov av säsongsarbetskraft att öka i de regioner där frukt och grönsaker odlas
que aprova as operações de controlo de conformidade com as normas de comercialização aplicáveis às frutas e produtos hortícolas frescos efectuadas no Quénia antes da importação para a Comunidadeom godkännande av de kontroller som görs i Kenya av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen
O CESE concorda com o ponto de vista da Comissão de que criar oportunidades de inovação e de tecnologias aplicadas nos contratos públicos produzirá frutos para a Europa de duas formasEESK håller med kommissionen om att skapandet av nya möjligheter till innovation och teknikanvändning inom den offentliga upphandlingen skulle gynna Europa på två sätt
Inclui: leite, natas e iogurte, adicionados de açúcar, cacau, frutas ou aromatizantesOmfattar: Mjölk, grädde och yoghurt som innehåller socker, kakao, frukt eller smaktillsatser
O doente deverá seguir uma dieta que contenha cerca de ‧ % das calorias com origem em gorduras e que seja rica em fruta e em legumesPatienten ska följa en diet där cirka ‧ procent av kalorierna ska komma från fett och som är rik på frukt och grönsaker
Produtos transformados à base de frutos e produtos hortícolasBearbetade produkter av frukt och grönsaker
A partir de ‧ de Dezembro de ‧, o Regulamento (CE) n.o ‧/‧ permite a utilização de dióxido de enxofre e de metabissulfito de potássio na elaboração de bebidas fermentadas de frutos, excluídas as uvas, bem como na elaboração de sidra, perada e hidromelFrån och med den ‧ december ‧ ska enligt förordning (EG) nr ‧/‧ svaveldioxid och kaliumpyrosulfit tillåtas vid framställning av fruktviner gjorda av annan frukt än druvor samt vid framställning av cider, päronvin och mjöd
Regulamento (CE) n.o ‧/‧ da Comissão, de ‧ de Dezembro de ‧, que altera o Regulamento (CE) n.o ‧/‧ que estabelece, no sector das frutas e produtos hortícolas, regras de execução dos Regulamentos (CE) n.o ‧/‧, (CE) n.o ‧/‧ e (CE) n.o ‧/‧ do ConselhoKommissionens förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ december ‧ om ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr ‧/‧, (EG) nr ‧/‧ och (EG) nr ‧/‧ avseende sektorn för frukt och grönsaker
Considerando que foram adoptadas disposições específicas sobre o tiabendazol pela Directiva ‧/CE do Conselho, de ‧ de Julho de ‧, que altera os anexos I e ‧ da Directiva ‧/CEE, relativa à fixação dos limites máximos de resíduos de pesticidas nos e sobre determinados produtos de origem vegetal, incluindo frutas e produtos hortícolas, e que prevê o estabelecimento de uma lista de limites máximosSärskilda bestämmelser om tiabendazol har stadgats i direktiv ‧/EG av den ‧ juli ‧ om ändring av bilagorna I och ‧ till direktiv ‧/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker, och om upprättandet av en förteckning av gränsvärden
Agentes de endurecimento: substâncias que tornam ou mantêm firmes ou estaladiços os tecidos dos frutos ou dos produtos hortícolas, ou actuam em conjunto com gelificantes para produzir ou reforçar um gelKonsistensmedel: ämnen som gör eller håller frukt eller grönsaker fasta eller spröda eller som reagerar med geleringsmedel och bildar eller förstärker ett gel
A pedra de toque será, antes, se a razão pela qual se tornou necessário modificar esse regulamento foi fruto de acordo, é razoável e está em consonância com os nossos objectivos de estabilidade orçamental, de manter um enquadramento de governança fiscal e económica e que esse enquadramento nos sirva para preservar a estabilidade e o crescimento da União Económica e Monetária.Kriteriet kommer att vara om man har enats om skälet till varför det blivit nödvändigt att ändra denna förordning, om detta skäl är rimligt och i enlighet med våra mål för budgetstabiliteten, våra mål med att bevara en ram för det skattemässiga och ekonomiska styret och med huruvida EMU:s stabilitet och tillväxt bevaras med denna ram.
Regulamento (CE) n.o ‧/‧ da Comissão, de ‧ de Fevereiro de ‧, que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolasKommissionens förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ februari ‧ om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité de Gestão das Frutas e dos Produtos Hortícolas FrescosDe åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker
que fixa as restituições à exportação no sector dos produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas, com exclusão das concedidas a título dos açúcares de adição (cerejas conservadas transitoriamente, tomates pelados, cerejas cristalizadas, avelãs preparadas, determinados sumos de laranjaom fastställande av exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, förutom de som beviljats på grundval av tillsatt socker (tillfälligt konserverade körsbär, skalade tomater, körsbär konserverade med socker, beredda hasselnötter och viss apelsinsaft
Frutas, produtos hortícolas e cereais não transformados ou transformadosFrukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
Considerando que as Directivas ‧/CEE e ‧/CEE do Conselho introduziram alterações nos anexos ‧ das Directivas ‧/CEE, ‧/CEE e ‧/CEE, tendo sido fixados limites máximos de resíduos para uma primeira lista de pesticidas, respectivamente, em cereais e généros alimentícios de origem animal e em determinados produtos de origem vegetal, incluindo frutas e produtos hortícolasGenom rådets direktiv ‧/EEG och ‧/EEG ändrades bilaga ‧ till direktiv ‧/EEG, ‧/EEG respektive ‧/EEG i syfte att fastställa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester för en första förteckning över bekämpningsmedel för spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung respektive produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker
A inclusão do forclorfenurão no anexo I da Directiva ‧/‧/CEE tem por base um processo que abrange a utilização desta substância activa em quivis (frutoInförandet av forklorfenuron i bilaga I till direktiv ‧/‧/EEG grundar sig på dokumentation om användningen av detta verksamma ämne på kiwifrukter
Nos termos do artigo ‧.o, n.o ‧, do Regulamento (CE) n.o ‧/‧ da Comissão, de ‧ de Outubro de ‧, que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.o ‧/‧ do Conselho no que respeita aos regimes de apoio aos agricultores previstos nos seus títulos ‧ e V, os pagamentos transitórios para as frutas e produtos hortícolas referidos no artigo ‧.o, n.o ‧, alínea g) do mesmo regulamento só são concedidos em relação a superfícies de cada tipo de cultura que tenham sido objecto de pedidos respeitantes a um mínimo de ‧,‧ haEnligt artikel ‧.‧ i kommissionens förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ oktober ‧ om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr ‧/‧ vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna ‧ och V i den förordningen kan det övergångsstöd för frukt och grönsaker som avses i artikel ‧.‧ g i nämnda förordning endast beviljas för arealer som omfattas av en stödansökan om minst ‧,‧ hektar
Seria um erro grave que as escolas viessem a receber fruta com resíduos de pesticidas que, por esse mesmo motivo, fosse difícil de vender.Det skulle vara ett allvarligt misstag om skolorna i slutändan skulle servera frukter som är fulla av rester av bekämpningsmedel och därför är svåra att sälja.
Regulamento (CE) n.o ‧/‧ da Comissão, de ‧ de Dezembro de ‧, que fixa as restituições à exportação no âmbito dos sistemas A‧ e B no sector das frutas e dos produtos hortícolas (tomates, laranjas, limões e maçãsKommissionens förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ december ‧ om fastställande av exportbidrag enligt system A‧ och B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen
REGULAMENTO (CE) No ‧ DO CONSELHO de ‧ de Outubro de ‧ que estabelece a organização comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolasRÅDETS FÖRORDNING (EG) nr ‧ av den ‧ oktober ‧ om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker
em nome do Grupo ALDE. - (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, dou muito valor ao trabalho positivo e inteligente do senhor deputado Busk sobre esta proposta, que se integra na reforma da organização comum de mercado do sector das frutas e produtos hortícolas, pensada para reforçar a sua competitividade e a forma como se apresenta no mercado e, ainda, para combater a quebra no consumo.för ALDE-gruppen. - (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag sätter stort värde på det positiva och kloka arbete som Niels Busk har genomfört för detta förslag som är en del av reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker och som syftar till att stärka denna sektors konkurrenskraft och det sätt som det anpassas till marknaden samt till att råda bot på den minskade konsumtionen.
É fruto de longas discussões que tivemos com a Presidência eslovena, de que saúdo a qualidade do trabalho, que deveria permitir-nos chegar a um acordo em primeiro leitura de forma a que os serviços móveis via satélite estejam rapidamente em funcionamento.Det är frukten av många diskussioner med det slovenska ordförandeskapet, som jag gratulerar till ett väl genomfört arbete. Förslaget innebär sannolikt att vi når en överenskommelse vid första behandlingen, så att mobila satellittjänster snabbt kan bli verklighet.
Mostrando página 1. Encontradas 8022 frase sentenças correspondentes fruta.Encontrada em 2,339 ms.Memórias de tradução são criados por humanos, mas alinhados por computador, que pode causar erros. Eles vêm de muitas fontes e não são verificados. Ser avisado.