Traduções em polonês:

  • resorpcja płodu   

Exemplos de frases com "reabsorção do feto", memória de tradução

add example
pt A fertilidade desta primeira geração não foi afectada, tendo sido detectado aumento do número de reabsorções e diminuição do número de fetos viáveis nos animais tratados com a dose de ‧ mg/kg por dia
pl Płodność w pokoleniu F‧ nie była zmieniona, ale zwiększyła się liczba resorpcji i zmniejszyła liczba żywych płodów po podaniu dawki ‧ mg/kg mc./dobę
pt A mortalidade embriofetal foi evidente em ratos, sob a forma de redução significativa do número de fetos vivos, aumento do número de reabsorções, aumento da perda pós implantação e perda total de ninhadas em ‧ de ‧ fêmeas grávidas, para níveis de exposição plasmática ‧, ‧ vezes superiores aos observados na clínica
pl U szczurów śmiertelność zarodków i płodów przejawiała się istotnym zmniejszeniem liczby żywych płodów, zwiększoną liczbą resorpcji, wzrostem utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧, ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludzi
pt As reduções do peso do útero de coelhos fêmeas grávidas e no número de fetos vivos foram devidas ao aumento do número de reabsorções, aumento da perda pós-implantação e perda de ninhadas completas em ‧ de ‧ fêmeas grávidas, para níveis de exposição plasmática ‧ vezes superiores aos observados na clínica
pl U królików redukcja masy macicy samic ciężarnych i liczby żywych płodów była związana ze zwiększeniem liczby resorpcji, wzrostem liczby utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludzi
pt Nos estudos de toxicidade reprodutiva, verificou-se a incidência de perdas pós-implantação, reabsorções e atraso no peso corporal do feto em doses que não originaram toxicidade materna em estudos realizados no coelho
pl W badaniach nad toksycznością rozrodu u królików, u których stosowano dawki niewykazujące objawów toksycznych dla matek występowały straty poimplantacyjne, resorpcje i obniżenie przyrostów masy ciała płodów
pt Nos ratos, com exposições elevadas, foi observada toxicidade materna, toxicidade embriofetal (reabsorções), peso corporal do feto baixo, malformações da cauda e vértebras, ossificação reduzida (vértebras, esterno e falanges), e costelas e vértebras extra lombares
pl U szczurów, przy większej ekspozycji, obserwowano objawy toksyczności u ciężarnych samic, zarodka lub płodu (resorpcja), obniżenie masy ciała, wady ogona i kręgów, zaburzenie kostnienia (kręgi, segmenty mostka płodowego, paliczki) oraz dodatkowe kręgi lędźwiowe i żebra
pt No estudo de embriotoxicidade oral em coelhos, foi observada uma taxa de reabsorção mais elevada associada a toxicidade materna a ‧ mg/kg/dia (= ‧ vezes a exposição máxima humana após aplicação dérmica); o número médio de fetos vivos não foi afectado
pl W badaniach embriotoksyczności po podaniu królikom dawki doustnie, obserwowano wyższy współczynnik resorpcji mający wpływ na toksyczność u ciężarnych samic po podaniu dawki ‧ mg/kg mc./dobę (równe ‧-krotnemu maksymalnemu narażeniu człowieka po zastosowaniu na skórę); nie miało to wpływu na średnią liczbę żywych płodów
pt Com doses de ‧ UI/kg/dia e superiores, a administração repetida de lutropina alfa a ratas e coelhas grávidas causou diminuição da função reprodutiva, incluindo reabsorção dos fetos e discreto aumento de peso nas fêmeas com crias
pl Wielokrotne podawanie lutropiny alfa ciężarnym szczurom i królikom w dawkach ‧ j. m./kg/dobę i większych powodowało zaburzenia rozrodu, resorpcję płodów i zmniejszenie przyrostu masy ciała samic
pt Nos estudos teratológicos no rato e coelho ocorreu reabsorção fetal e malformações no rato com ‧ mg• kg-‧• dia-‧ (incluindo anoftalmia, agnatia e hidrocefalia) e no coelho com ‧ mg• kg-‧• dia-‧ (incluindo anomalias cardiovasculares e renais, tais como ectopia cordial, rins ectópicos, hérnia do diafragma e umbilical), na ausência de toxicidade materna
pl W badaniach nad teratogennością (szczury oraz króliki) obumarcie i resorpcja płodu oraz wady wrodzone występowały u szczurów po podaniu dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzony brak oczu, wrodzony brak żuchwy oraz wodogłowie) a u królików dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego oraz nerek; takie jak: ektopia serca, ektopia nerek, przepuklina przeponowa i pępkowa) przy braku objawów toksycznych u matki
pt As tiazidas afectam o mecanismo de reabsorção tubular renal dos electrólitos, aumentando directamente a excreção do sódio e cloro em quantidades aproximadamente equivalentes
pl Tiazydowe leki moczopędne wpływają na mechanizm reabsorbcji elektrolitów w kanalikach nerkowych, bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorków, w mniej więcej równych ilościach
pt Nos estudos teratológicos no rato e coelho ocorreu reabsorção fetal e malformações no rato com ‧ mg• kg-‧ • dia-‧ (incluindo anoftalmia, agnatia e hidrocefalia) e no coelho com ‧ mg• kg-‧• dia-‧ (incluindo anomalias cardiovasculares e renais, tais como ectopia cordial, rins ectópicos, hérnia do diafragma e umbilical), na ausência de toxicidade materna
pl W badaniach nad teratogennością (szczury oraz króliki) obumarcie i resorpcja płodu oraz wady wrodzone występowały u szczurów po podaniu dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzony brak oczu, wrodzony brak żuchwy oraz wodogłowie) a u królików dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego oraz nerek; takie jak: ektopia serca, ektopia nerek, przepuklina przeponowa i pępkowa) przy braku objawów toksycznych u matki
pt Estudos pré-clínicos demonstraram a localização preferencial do alendronato nos locais de reabsorção activa
pl Badania przedkliniczne wskazują na preferencyjne wiązanie alendronianu w miejscach czynnej resorpcji tkanki kostnej
pt Observou-se uma diminuição com significado clínico, de ‧ % dos marcadores bioquímicos da reabsorção óssea, logo ‧ mês após o início do tratamento com ácido ibandrónico ‧, ‧ mg
pl Wcześnie, bo już po miesiącu od rozpoczęcia stosowania kwasu ibandronowego w dawce ‧, ‧ mg, stwierdzono znamienne klinicznie zmniejszenie aktywności biochemicznych wskaźników resorpcji kości o ‧ %
pt Efeitos farmacodinâmicos A acção farmacodinâmica do ácido ibandrónico é a inibição da reabsorção óssea
pl Działanie farmakodynamiczne Działanie farmakodynamiczne kwasu ibandronowego polega na hamowaniu procesu resorpcji kości
pt Em modelos animais, o ácido ibandrónico originou alterações bioquímicas indicadoras de inibição, dependente da dose, da reabsorção óssea, incluindo a supressão dos marcadores bioquímicos urinários da degradação do colagénio ósseo (tais como a desoxipiridinolina e os N-telopéptidos de ligações cruzadas do colagénio tipo I (NTX
pl W badaniach na modelach zwierzęcych kwas ibandronowy powodował zmiany biochemiczne, wskazujące na zależne od dawki hamowanie resorpcji kostnej, obejmujące zmniejszenie wydalania w moczu biochemicznych wskaźników degradacji kolagenu kostnego (takich jak deoksypirydynolina, N-końcowe usieciowane telopeptydy kolagenu typu I (NTX
pt Em ensaios de fase III, em comparação com o placebo, os marcadores bioquímicos de formação de osso (fosfatase alcalina específica do osso e propeptido C-terminal do procolagénio tipo I) aumentaram e os de reabsorção óssea (ligações cruzadas de C-telopéptido sérico e N-telopéptido urinário) diminuíram desde o terceiro mês até ao terceiro ano de tratamento
pl Badania fazy III, kontrolowane placebo wykazały zwiększenie biochemicznych markerów odbudowy kości (izoenzym kostny fosfatazy alkalicznej i C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I) oraz zmniejszenie markerów resorpcji kości (usieciowane C-telopeptyd w surowicy i N-telopeptyd w moczu) od trzeciego miesiąca leczenia aż do ‧ lat
pt A componente activa do acetato de zinco di-hidratado é o catião zinco o qual bloqueia a absorção intestinal de cobre a partir dos alimentos e a reabsorção do cobre secretado endogenamente
pl Aktywność dwuwodnego octanu cynku jest związana z kationem cynku, który blokuje wchłanianie jelitowe miedzi występującej w żywności oraz resorpcję endogennie wydzielanej miedzi
pt Tanto a clomipramina como a desmetilclomipramina contribuem para a acção do Clomicalm: a clomipramina é um potente e selectivo inibidor da reabsorção da ‧-HT enquanto que a desmetilclomipramina é um potente e selectivo inibidor da reabsorção da noradrenalina
pl Klomipramina jest silnym i selektywnym inhibitorem pobierania zwrotnego ‧HT, natomiast dezmetyloklomipramina jest silnym i selektywnym inhibitorem pobierania zwrotnego NA
pt A principal acção da ‧, ‧-dihidroxivitamina D‧ é o aumento da absorção intestinal de cálcio e de fosfato, assim como a regulação do cálcio sérico, da excreção renal de cálcio e de fosfato, e formação e reabsorção ósseas
pl Głównym działaniem ‧, ‧-dihydroksycholekalcyferolu jest zwiększenie wchłaniania w jelitach, zarówno jonów wapniowych i fosforanowych, jak również regulacja stężenia wapnia w osoczu krwi, wydzielanie nerkowe wapnia i fosforanów, budowanie i resorpcja kości
Mostrando página 1. Encontradas 1220097 frase sentenças correspondentes reabsorção do feto.Encontrada em 109,554 ms.Memórias de tradução são criados por humanos, mas alinhados por computador, que pode causar erros. Eles vêm de muitas fontes e não são verificados. Ser avisado.