Traduções em polonês:

  • resorpcja płodu   

Exemplos de frases com "reabsorção do feto", memória de tradução

add example
pt Nos estudos de toxicidade reprodutiva, verificou-se a incidência de perdas pós-implantação, reabsorções e atraso no peso corporal do feto em doses que não originaram toxicidade materna em estudos realizados no coelho
pl W badaniach nad toksycznością rozrodu u królików, u których stosowano dawki niewykazujące objawów toksycznych dla matek występowały straty poimplantacyjne, resorpcje i obniżenie przyrostów masy ciała płodów
pt A fertilidade desta primeira geração não foi afectada, tendo sido detectado aumento do número de reabsorções e diminuição do número de fetos viáveis nos animais tratados com a dose de ‧ mg/kg por dia
pl Płodność w pokoleniu F‧ nie była zmieniona, ale zwiększyła się liczba resorpcji i zmniejszyła liczba żywych płodów po podaniu dawki ‧ mg/kg mc./dobę
pt A mortalidade embriofetal foi evidente em ratos, sob a forma de redução significativa do número de fetos vivos, aumento do número de reabsorções, aumento da perda pós implantação e perda total de ninhadas em ‧ de ‧ fêmeas grávidas, para níveis de exposição plasmática ‧, ‧ vezes superiores aos observados na clínica
pl U szczurów śmiertelność zarodków i płodów przejawiała się istotnym zmniejszeniem liczby żywych płodów, zwiększoną liczbą resorpcji, wzrostem utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧, ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludzi
pt Nos ratos, com exposições elevadas, foi observada toxicidade materna, toxicidade embriofetal (reabsorções), peso corporal do feto baixo, malformações da cauda e vértebras, ossificação reduzida (vértebras, esterno e falanges), e costelas e vértebras extra lombares
pl U szczurów, przy większej ekspozycji, obserwowano objawy toksyczności u ciężarnych samic, zarodka lub płodu (resorpcja), obniżenie masy ciała, wady ogona i kręgów, zaburzenie kostnienia (kręgi, segmenty mostka płodowego, paliczki) oraz dodatkowe kręgi lędźwiowe i żebra
pt As reduções do peso do útero de coelhos fêmeas grávidas e no número de fetos vivos foram devidas ao aumento do número de reabsorções, aumento da perda pós-implantação e perda de ninhadas completas em ‧ de ‧ fêmeas grávidas, para níveis de exposição plasmática ‧ vezes superiores aos observados na clínica
pl U królików redukcja masy macicy samic ciężarnych i liczby żywych płodów była związana ze zwiększeniem liczby resorpcji, wzrostem liczby utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludzi
pt Com doses de ‧ UI/kg/dia e superiores, a administração repetida de lutropina alfa a ratas e coelhas grávidas causou diminuição da função reprodutiva, incluindo reabsorção dos fetos e discreto aumento de peso nas fêmeas com crias
pl Wielokrotne podawanie lutropiny alfa ciężarnym szczurom i królikom w dawkach ‧ j. m./kg/dobę i większych powodowało zaburzenia rozrodu, resorpcję płodów i zmniejszenie przyrostu masy ciała samic
pt No estudo de embriotoxicidade oral em coelhos, foi observada uma taxa de reabsorção mais elevada associada a toxicidade materna a ‧ mg/kg/dia (= ‧ vezes a exposição máxima humana após aplicação dérmica); o número médio de fetos vivos não foi afectado
pl W badaniach embriotoksyczności po podaniu królikom dawki doustnie, obserwowano wyższy współczynnik resorpcji mający wpływ na toksyczność u ciężarnych samic po podaniu dawki ‧ mg/kg mc./dobę (równe ‧-krotnemu maksymalnemu narażeniu człowieka po zastosowaniu na skórę); nie miało to wpływu na średnią liczbę żywych płodów
pt Se o CESE não pode deixar de registar que a população europeia envelhece e que a renovação das gerações é indispensável à sobrevivência do continente, recorda também que a reabsorção do desemprego maciço, o acesso ao emprego duradouro da faixa etária de ‧-‧ anos e a segurança real dos percursos profissionais, em geral, deveriam permitir a gestão sem escolhos do tempo da reforma, activo ou não
pl Niemniej jednak, chociaż Komitet musi stwierdzić fakt starzenia się populacji europejskiej i wyrazić opinię, że odnawialność pokoleń jest niezbędna dla przeżycia kontynentu, to przypomina, że: zlikwidowanie masowego bezrobocia, dostęp do trwałego zatrudnienia w przedziale wiekowym ‧-‧ lat i ogólnie rzecz ujmując, faktyczne bezpieczeństwo przebiegu kariery zawodowej powinny pozwolić ułatwić finansowanie okresu emerytalnego bez względu na to, czy jest on aktywny, czy nie
pt Nos estudos teratológicos no rato e coelho ocorreu reabsorção fetal e malformações no rato com ‧ mg• kg-‧ • dia-‧ (incluindo anoftalmia, agnatia e hidrocefalia) e no coelho com ‧ mg• kg-‧• dia-‧ (incluindo anomalias cardiovasculares e renais, tais como ectopia cordial, rins ectópicos, hérnia do diafragma e umbilical), na ausência de toxicidade materna
pl W badaniach nad teratogennością (szczury oraz króliki) obumarcie i resorpcja płodu oraz wady wrodzone występowały u szczurów po podaniu dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzony brak oczu, wrodzony brak żuchwy oraz wodogłowie) a u królików dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego oraz nerek; takie jak: ektopia serca, ektopia nerek, przepuklina przeponowa i pępkowa) przy braku objawów toksycznych u matki
pt A depuração renal do levetiracetam e do ucb L‧ é de ‧, ‧ e ‧, ‧ ml/min./kg., respectivamente, indicando que o levetiracetam é excretado por filtração glomerular com subsequente reabsorção tubular e que o metabolito primário é igualmente excretado por secreção tubular activa, além de ser excretado por filtração glomerular
pl Klirens nerkowy lewetyracetamu i ucb L‧ wynosi odpowiednio ‧, ‧ ml/min/kg mc. i ‧, ‧ ml/min/kg mc., co wskazuje na to, że lewetyracetam jest wydalany na drodze filtracji kłębuszkowej z następową reabsorpcją kanalikową oraz, że jego główny metabolit jest również wydalany przez aktywne wydzielanie kanalikowe, niezależnie od filtracji kłębuszkowej
pt A depuração renal do levetiracetam e do ucb L‧ é de ‧, ‧ e ‧, ‧ ml/min./kg., respectivamente, indicando que o levetiracetam é excretado por filtração glomerular com subsequente reabsorção tubular e que o metabolito primário é igualmente excretado por secreção tubular activa, além de ser excretado por filtração glomerular
pl Klirens nerkowy lewetyracetamu i ucb L‧ wynosi odpowiednio ‧, ‧ ml/min/kg mc. i ‧, ‧ ml/min/kg mc., co wskazuje na to, że lewetyracetam jest wydalany na drodze filtracji kłębuszkowej z następową reabsorpcją kanalikową, oraz że jego główny metabolit jest również wydalany przez aktywne wydzielanie kanalikowe niezależnie od filtracji kłębuszkowej
pt Estudos pré-clínicos em ratos amadurecidos e adultos jovens mostraram que esta retenção não afecta de forma negativa a cor dos dentes ou a qualidade do osso, estrutura, reabsorção e desenvolvimento
pl Badania przedkliniczne na młodych dorosłych i dojrzałych szczurach wykazały, że to zatrzymywanie nie wpływa negatywnie na kolor zębów, ani na jakość, strukturę i rozwój kości oraz obrót masy kostnej
pt Observou-se uma diminuição com significado clínico, de ‧ % dos marcadores bioquímicos da reabsorção óssea, logo ‧ mês após o início do tratamento com ácido ibandrónico ‧, ‧ mg
pl Wcześnie, bo już po miesiącu od rozpoczęcia stosowania kwasu ibandronowego w dawce ‧, ‧ mg, stwierdzono znamienne klinicznie zmniejszenie aktywności biochemicznych wskaźników resorpcji kości o ‧ %
pt EVISTA foi associado com a redução da reabsorção óssea e um balanço médio positivo do cálcio de ‧ mg por dia, devido, principalmente, à diminuição das percas urinárias de cálcio
pl Preparat EVISTA hamował resorpcję kości i prowadził do dodatniego bilansu wapnia (przewaga przyswajania wapnia nad wydalaniem o około ‧ mg na dobę), głównie na drodze zmniejszenia wydalania wapnia z moczem
pt As tiazidas afectam o mecanismo de reabsorção tubular renal dos electrólitos, aumentando directamente a excreção do sódio e cloro em quantidades aproximadamente equivalentes
pl Tiazydowe leki moczopędne wpływają na mechanizm reabsorbcji elektrolitów w kanalikach nerkowych, bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorków, w mniej więcej równych ilościach
pt A retoma anunciada para ‧-‧ reflecte hipóteses técnicas que prevêem a reabsorção até ‧ dos hiatos do produto e do desemprego, tal como calculado pelas autoridades dinamarquesas com base nas metodologias nacionais
pl Ożywienie koniunktury w latach ‧–‧ odzwierciedla techniczne założenie, że zgodnie z dokonanymi przy zastosowaniu krajowej metodyki obliczeniami władz Danii w roku ‧ dojdzie do zamknięcia luki produktowej i luki bezrobocia
pt Nos estudos a longo prazo em animais, o ácido zoledrónico inibe a reabsorção óssea sem afectar adversamente a formação, mineralização ou propriedades mecânicas do osso
pl W długookresowych badaniach na zwierzętach wykazano, że kwas zoledronowy hamuje resorpcję kości nie wpływając negatywnie na tworzenie, mineralizację oraz właściwości mechaniczne tkanki kostnej
pt Embora os referidos testes até hoje apenas tenham tido um valor preditivo restrito no que respeita à aplicação dos seus resultados aos seres humanos, considera-se que fornecem informações importantes caso comprovem efeitos do tipo de reabsorções e outras anomalias
pl Jakkolwiek do chwili obecnej powyższe badania mają jedynie ograniczoną wartość, jeżeli chodzi o przewidywanie, co do stosowania ich wyników w odniesieniu do ludzi, przewidziane są jako źródło ważnych informacji, w przypadku gdy wyniki wskażą na takie skutki jak resorpcje lub inne anomalie
Mostrando página 1. Encontradas 1220097 frase sentenças correspondentes reabsorção do feto.Encontrada em 275,559 ms.Memórias de tradução são criados por humanos, mas alinhados por computador, que pode causar erros. Eles vêm de muitas fontes e não são verificados. Ser avisado.